Premis Desfake contra la desinformació

Bases de participació de l’edició 2024

L’habilitat d’entendre i qüestionar críticament la informació que consumim s’ha convertit en una competència imprescindible i en un dret per la ciutadania.

1. Premis Desfake

Desfake és una proposta didàctica innovadora d’alfabetització mediàtica i informacional (AMI) creada per Verificat, la primera plataforma de fact-checking, o verificació de dades, de Catalunya.

El projecte educatiu Desfake permet desenvolupar la capacitat dels estudiants d’avaluar críticament la informació que reben a través de les xarxes. Amb Desfake, els alumnes treballen la seva capacitat per a reconèixer les fonts fiables i identificar la informació rigorosa i la que no ho és.

Aquest any, el programa Desfake vol anar un pas més enllà amb la creació d’un concurs i una jornada per reunir la comunitat de fact-checkers.

El concurs té com a objectiu premiar la feina dels centres educatius registrats al programa Desfake.

La participació és molt senzilla. Només cal:

 • Registrar-se gratuïtament al programa desfake.cat
 • Presentar la feina d’AMI realitzada a l’aula sota la categoria corresponent als premis als quals s’opta.

OBJECTIUS DEL CONCURS:

 • Fomentar habilitats de verificació i pensament crític entre l’alumnat d’ESO i Batxillerat per tal que aquest pugui fer front a l’amenaça de la desinformació.
 • Reconèixer la funció d’aquells docents que, amb la seva feina, fan dels centres educatius espais de confiança mediàtica, integrant en la seva cultura les eines i els hàbits per a la verificació de la informació i l’anàlisi de continguts digitals de manera crítica i responsable.
 • Reconèixer i premiar la creativitat i el rigor en la comunicació dels resultats de la verificació.

2. Requisits de participació i premis del concurs

Desfake és una proposta didàctica innovadora d’alfabetització mediàtica i informacional (AMI) creada per Verificat, la primera plataforma de fact-checking, o verificació de dades, de Catalunya.

El projecte educatiu Desfake permet desenvolupar la capacitat dels estudiants d’avaluar críticament la informació que reben a través de les xarxes. Amb Desfake, els alumnes treballen la seva capacitat per a reconèixer les fonts fiables i identificar la informació rigorosa i la que no ho és.

Aquest any, el programa Desfake vol anar un pas més enllà amb la creació d’un concurs i una jornada per reunir la comunitat de fact-checkers.

CATEGORIA 1: Estudiants de 1r i 2n d’ESO

Els grups-classe que vulguin optar als premis d’aquesta categoria han de presentar un document en format word o pdf explicant la tasca d’AMI que han dut a terme a l’aula. Aquesta explicació ha de contenir un títol, frase i fotografia descriptius de cada etapa de la tasca i, si s’escau, un enllaç als materials (presentacions, emails, imatges, vídeos, etc.) generats pels alumnes durant la realització de la tasca.

La mida del fitxer presentat no pot excedir els 2 GB.

A la portada del document ha de constar el títol de la candidatura, el nom del centre educatiu i del grup-classe participant i la categoria a la qual opta.

Entre els grups-classe participants en aquesta categoria, s’atorgaran 2 premis i 2 accèssits:

 • Premi Desfake a la tasca més rigorosa: aquest premi valorarà especialment la manera com la feina que s’ha realitzat a l’aula explica per què és important combatre la desinformació i quin impacte té.

S’atorgarà un 1r premi i un accèssit:

 • 1r premi: Shoulderpod + diploma per a l’alumnat i marxandatge
 • Accèssit: diploma per a l’alumnat i marxandatge.
 • Premi Desfake a la tasca més divulgativa: aquest premi valorarà especialment el potencial comunicatiu i divulgatiu dels projectes en què l’alumnat hagi treballat per difondre els passos de comprovació d’informacions i la identificació de la desinformació al seu entorn proper.

S’atorgarà un 1r premi i un accèssit:

 • 1r premi: Shoulderpod + diploma per a l’alumnat i marxandatge
 • Accèssit: diploma per a l’alumnat i marxandatge.

CATEGORIA 2: Estudiants de 3r, 4rt d’ESO i Batxillerat

Els grups d’alumnes que vulguin optar als premis d’aquesta categoria han de presentar la verificació d’una afirmació en el format que considerin més convenient (article de text, vídeo didàctic, infografia interactiva, episodi de pòdcast, pòster, presentació, etc.)

La mida del fitxer presentat no pot excedir els 2 GB i, en el cas de presentar un vídeo, cal que tingui una duració màxima de 5 minuts.

El fitxer presentat ha d’anar acompanyat d’un document word o pdf on consti el títol de la candidatura, el nom del centre educatiu i de l’alumnat participant i la categoria a la qual opta.

Entre les candidatures presentades en aquesta categoria, s’atorgaran 2 premis i 2 accèssits:

 • Premi Desfake a la verificació més rigorosa: aquest premi valorarà especialment la rigorositat a l’hora d’aplicar la metodologia emprada per verificar l’afirmació.

S’atorgarà un 1r premi i un accèssit:

 • 1r premi: Shoulderpod + diploma per a l’alumnat i marxandatge
 • Accèssit: diploma per a l’alumnat i marxandatge.
 • Premi Desfake a la verificació més divulgativa: aquest premi valorarà especialment el potencial comunicatiu i divulgatiu de la verificació presentada.

S’atorgarà un 1r premi i un accèssit:

 • 1r premi: Shoulderpod + diploma per a l’alumnat i marxandatge
 • Accèssit: diploma per a l’alumnat i marxandatge.

CATEGORIA 3: Docents de centres de secundària a títol individual

Els docents que vulguin optar als premis d’aquesta categoria han de presentar la documentació corresponent a la feina d’AMI realitzada amb el seu alumnat. Aquesta documentació pot contenir documents word i pdf, presentacions, graelles, etc., i ha d’especificar clarament la feina duta a terme en la sessió o sessions dedicades al projecte i els objectius del mateix.

La mida dels fitxers presentats no pot excedir els 2 GB. 

Els fitxers presentats han d’anar acompanyats d’un document on consti el títol de la candidatura, el nom del centre educatiu i del docent participant i la categoria a la qual opta.

Entre els docents participants en aquesta categoria, s’atorgarà 1 premi i 1 accèssit:

 • Premi Desfake a la verificació més ben integrada en el dia a dia de l’aula: aquest premi valorarà especialment la integració de la metodologia explicada a la plataforma Desfake en l’activitat quotidiana de l’aula i, per tant, la mostra d’activitats habituals de l’aula on s’ha incorporat la metodologia.

S’atorgarà un 1r premi i un accèssit:

 • 1r Premi: Shoulderpod + Subscripció a Desfake per al curs següent  + entrevista sobre l’experiència publicada a Verificat Escola + marxandatge
 • Accèssit: Subscripció a Desfake per al curs següent + marxandatge

Requisits generals per totes les categories:

Les candidatures presentades a les diferents categories hauran de complir els següents requisits:

 • La participació en el programa és totalment gratuïta, les escoles només hauran d’assumir les despeses de desplaçament a la jornada per a centres Desfake en el cas que hi assisteixin.
 • Els centres educatius / docents podran presentar més d’un projecte a cadascuna de les categories assenyalades. Cada projecte requereix una inscripció al formulari de participació.
 • Els projectes es poden entregar amb l’idioma que es faci servir a l’aula, però per facilitar la valoració del jurat cal traduir o subtitular al català o castellà la informació principal que es valora en cadascuna de les categories.
 • Mitjançant la seva participació en aquests premis, el centre o docent que participa en aquesta convocatòria garanteix haver produït els materials que presenta i ostentar la propietat i el control dels drets sobre aquests.
 • Aquells recursos audiovisuals de tercers (imatges, sons, músiques, etc.) que s’utilitzin a l’elaboració dels materials presentats hauran d’estar lliures de drets o, si no, el docent o centre educatiu haurà d’haver obtingut l’autorització d’ús i difusió dels mateixos.
 • No s’admetran iniciatives que fomentin discursos d’odi o mostrin continguts violents, difamatoris, així com qualsevol contingut que es pugui considerar inadequat o que inclogui qualsevol tipus de publicitat o interès comercial.
 • El formulari de participació haurà de ser emplenat íntegrament i en el termini establert. L’emplenament parcial del formulari de sol·licitud implicarà l’exclusió de la candidatura del procés d’avaluació dels premis.

3. Criteris d’avaluació

Un cop tancat el termini de convocatòria es realitzarà una revisió de totes les candidatures rebudes per garantir el compliment dels requisits establerts a les presents bases.

Existirà un Jurat expert compost per un responsable de Verificat, una persona experta en l’àrea educativa, una persona experta en l’àrea de comunicació i una persona de l’àmbit acadèmic o científic.

 • La decisió d’adjudicació dels premis es prendrà per majoria de vots del Jurat i serà inapel·lable. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis o d’adjudicar algun accèssit extraordinari.
 • No seran objecte de valoració per part del Jurat aquells materials que no compleixin amb els requisits d’aquestes bases.
 • En cas que no fos possible contactar amb un finalista, el Jurat podrà triar un finalista alternatiu entre les candidatures rebudes.

4. Jornada per a Centres Desfake

El dia 30 d’abril, el concurs finalitza amb una jornada d’activitats i entrega de premis per reunir a la comunitat de participants.

L’objectiu de la jornada és crear un espai de trobada per compartir coneixements al voltant de la desinformació.

Una primera part de la jornada anirà dedicada a xerrades i tallers, i una segona part anirà destinada a l’entrega de premis.

Sobre la participació en l’acte en cas que els guanyadors no puguin assistir:

 • Es preveu l’enviament dels premis directament al centre escolar.
 • Es preveu l’opció pels guanyadors d’intervenir de forma virtual a l’acte a través d’una pantalla projectada en el moment de l’entrega de premis.
 • Si el grup classe, o els alumnes del projecte, no poden participar presencialment en l’entrega de premis, ho podrà fer el professorat responsable del grup.
 • Les guanyadores i guanyadors i les tasques i verificacions premiades seran publicades en un butlletí final del concurs que s’enviarà a tots els centres registrats a Desfake.cat. Les verificacions també podran ser difoses a la plataforma Desfake.cat, el web de Verificat o alguna de les publicacions de Junior Report.

La jornada és oberta a tots els participants (cal indicar la voluntat d’inscriure’s en el formulari de participació). El lloc i hora serà comunicat quan estiguin definits.

 • L’aforament serà limitat i la participació es definirà per ordre d’inscripció.

5. Calendari i terminis 2024

Del 15 de gener al 8 d’abril: Presentació de candidatura mitjançant aquest formulari.

Entre el 8 i el 17 d’abril: avaluació i fallada del jurat.

18 i 19 d’abril: comunicació a les guanyadores i guanyadors.

30 d’abril: Jornada per a centres Desfake i acte d’entrega de premis. La convocatòria per assistir a l’acte serà comunicada als participants, indicant la data, hora i lloc on tindrà lloc la celebració.

6. Drets d’imatges i de propietat intel·lectual

El/la representant legal del/a menor o menors, haurà d’autoritzar la participació del/a menor al concurs, tràmit del qual el centre escolar es fa responsable.

L’alumnat participant i els seus representants legals, així com el/la docent participant, consenten automàticament en participar en aquest concurs a la utilització, publicació i reproducció sense limitació, per part de l’Organització, de l’obra i la identitat de l’autor/a en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins informatius sempre que aquests es relacionin amb aquest concurs, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici.

7. Acceptació de les bases

La participació en el Concurs suposa l’acceptació íntegra de les Bases, l’expressa renúncia de les persones participants i els seus representants legals a realitzar cap impugnació sobre les mateixes i a l’exercici de qualsevol altra acció administrativa o judicial que els pugui correspondre.