OFERTA FORMATIVA

Desfake al teu centre educatiu

  • Formacions i mentories per a docents (en línia o presencials)
  • Tallers presencials per a alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles (només de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

Si prefereixes treballar la proposta didàctica de Desfake de forma autònoma, consulta els nostres recursos per a l’aula.

Contacta amb nosaltres si t’interessa o si tens algun dubte!

El nostre objectiu és que els centres educatius treballin l’alfabetització mediàtica i informacional de forma autònoma i adaptant les necessitats al seu context. Per això, la nostra aposta és oferir la proposta didàctica per implementar a l’aula, juntament amb la formació dels docents.

OPCIÓ 1

Fem un projecte a la teva escola

Formació síncrona als docents del centre (4 hores): introducció a l’alfabetització mediàtica i informacional. Es pot fer en línia o presencial (només a l’àrea metropolitana de Barcelona).

Accés a la proposta didàctica: accés online a les càpsules de continguts, les guies didàctiques per cada sessió, l’elaboració d’un projecte final i l’avaluació.

Mentoria a l’equip del centre (6 hores): 2 hores a l’inici per acompanyar en l’adaptació de la proposta didàctica; 2 hores durant la implementació per generar un cercle d’aprenentatge i compartir bones pràctiques; 2 hores acabat el projecte per fer-ne valoració.

OPCIÓ 2

Formació, eines i continguts per al professorat

Formació síncrona als docents del centre (4 hores): introducció a l’alfabetització mediàtica i informacional. Es pot fer en línia o presencial (només a Barcelona).

Accés a la proposta didàctica: accés online a les càpsules de continguts, les guies didàctiques per a cada sessió, l’elaboració d’un projecte final i l’avaluació.

OPCIÓ 3

L’equip de Verificat al teu centre

Només a l’àrea metropolitana de Barcelona

Adaptem la nostra proposta didàctica AMI a les necessitats del centre i l’equip de Verificat fa la implementació a l’aula. Durada: entre 12 i 18 hores. No inclou l’accés als continguts online.

Intensiu: normalment, es fa en una mateixa setmana, 3-4 dies concentrats.

Extensiu: 2-3 hores per setmana al llarg de diverses setmanes.

Metodologia didàctica

Generem situacions d’aprenentatge entorn els temes més rellevants de l’actualitat.

Desenvolupem l’autoregulació, el treball cooperatiu i la competència d’aprendre a aprendre.

Usem dinàmiques que combinen diverses metodologies d’aprenentatge i utilitzant casos reals i significatius per a l’alumnat.

Posem a prova l’alumnat amb l’elaboració d’una verificació en format TikTok.

Basant-nos en les estratègies de verificació de dades utilitzades per la comunitat internacional de fact-checkers.

Com introduir Desfake a la programació del curs?

Es pot implementar al centre com a projecte o utilitzar els recursos i eines per dissenyar altres projectes per àmbits, adaptats a les necessitats del centre educatiu i garantint una metodologia eficaç de recerca d’informació i construcció de coneixements sobre un tema.

La proposta didàctica desenvolupa les competències clau i se’n poden seleccionar parts per centrar-se en una matèria específica. A qualsevol itinerari es treballen les competències per esdevenir un ciutadà digital, crític i responsable i els sabers presents tant a l’assignatura de Tecnologia i Digitalització, com a la matèria optativa de Digitalització.

Projecte globalitzador o de centre

Desfake es pot implementar a les hores de gestió autònoma, en forma de projecte globalitzador de caràcter transversal o com a projecte de centre per generar una cultura de verificació de la informació digital.

Geografia i Història

L’alumnat aprendrà a seleccionar i analitzar críticament la informació per argumentar i dialogar sobre problemes socials rellevants de l’actualitat, com la democràcia, les migracions o els hàbits saludables, fent èmfasi en la societat de la informació i la cultura mediàtica.

Ciutadania i Valors

L’alumnat aprendrà a ser crític a l’hora d’analitzar la informació de les xarxes digitals i protegir els seus drets i llibertats, reconeixent el discurs d’odi i adoptant una actitud democràtica.

Educació Física

L’alumnat aprendrà a identificar les fonts fiables i a analitzar de forma crítica la desinformació que hi ha a les xarxes digitals sobre hàbits i conductes saludables.

Biologia i geologia

L’alumnat aprendrà a identificar, seleccionar i avaluar críticament dades i informació, contrastant- ne la fiabilitat per resoldre preguntes relacionades amb el medi ambient, els hàbits saludables i les malalties. Comprendrà la metodologia científica i aprendrà a descartar solucions pseudocientífiques i teories conspiratòries.

Física i Química

L’alumnat aprendrà a identificar, seleccionar i avaluar críticament dades i informació, contrastant-ne la fiabilitat amb una mirada ecosocial. Comprendrà la metodologia científica i aprendrà a descartar solucions pseudocientífiques i teories conspiratòries.

Llengua catalana

L’alumnat comprendrà i analitzarà críticament missatges comunicatius en diferents formats, identificant la intenció de l’emissor i avaluant-ne la qualitat i la fiabilitat, per tal de construir coneixement i donar resposta a les diverses necessitats comunicatives. Entre aquestes, especialment la capacitat de dialogar de forma constructiva.

3. Com introduir Desfake a la programació del curs?

Aconsegueix el catàleg de la nostra oferta formativa

Inclou un informe de medició d’impacte del projecte

Vols saber-ne més o tens alguna pregunta?